loader img
Top

OCHRANA SOUKROMÍ

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

1. INFORMACE O MI-IMPO S.R.O.

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost M-IMPO s.r.o., IČO:26686139, se sídlem Kosmická 537/2, Háje, 149 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 87273, vedenou i Městského soudu v Praze (dále jen "M-IMPO").

1.2. Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů všech uživatelů webových stránek spravované společností www.palatino-cz.com (dále jen uživatel)

1.3. MI-IMPO plní při zpracování osobních údajů roli správce i zpracovatele. MI-IMPO je správcem v případě osobních údajů, které vyplníte do kontaktního formuláře či při registraci k odběru novinek.

2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

2.1. MI-IMPO dále zpracovává údaje, které uvedete při odpovědi na uvedené nabídky, pči vyplňování kontakních formulářů či při přihlášeníse k odběru novinek. Některé osobní údaje jsou pro přihlášení nezbytné (jméno, emailová adresa) a složí pro základní identifikaci uživatele.

2.2. Údaje získané na základě používání webových stránek a prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování webových stránek využívá M-IMPO informace o Vámi prohlížených nabídkách. Pokud máte ve svém zařízení povoleno ukládání cookies, jsou tyto údaje získávány pomocí těchto souborů.

3. JAK OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME?

3.1. M-IMPO používá osobní údaje vždy výhradně pro účely, pro které byly shromážděny. Pokud M-IMPO vystupuje jako zpracovatel osobních údajů pro registrované uživatele, nemůže rozšiřovat účel, za kterým jsou údaje poskytnuty. To však neplatí, pokud s dalším zpracováním udělíte Váš souhlas, nebo v případě, kdy to M-IMPO ukládá právní předpis.

3.2. Pro zasílání nabídek a jiných novinek od Webové stránky spravované společností M-IMPO. Zpracování zahrnuje Vaše jméno, abychm Vás mohli správně oslovit, a e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit při registraci nebo jinde na webových stránkách.

3.3. Cílení reklamy a zlepšení uživatelského zážitku na našich stránkách. Pro lepší cílení reklamy a optimalizace webových stránek využívý M-IMPO informace o Vaší aktivitě na webových stránkách, zejména o prohlížení nabídek a reakcích na ně. Tyto informace zahrnují i údaje získané pomocí cookies. Zpracování pro účely cílení reklamy je možné pouza po udělení Vašeho souhlasu. Na základě všech sesbíraných dat získává M-IMPO statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek.

3.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí M-IMPO pouze v případe, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je M-IMPO vázáno.

4. ODVOLÁVÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

4.1. Obchodní sdělení. Uživatelé mohou kdykoli zrušit odebírání jakýchkoli obchodních sdělení, a to:

- kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení;

- využitím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

4.2. Cílení reklamy (cookies). Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz "Cookies" v zápatí webových stránek nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání vybraných cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

5. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

5.1. Údaje jsou zpracovávány M-IMPO. Údaje nejsou prodávány třetím stranám.

5.2. M-IMPO může dále využít pro zpracování osobních údajů tzv. zpracovatele. Tyto subjekty mohou osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a způsobem, který M-IMPO určí a nemohou je bez dalšího souhlasu rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.

6. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

6.1. M-IMPO zpracovává osobní údaje u registrovaných uživatelů do zrušení jejich profilu. Údaje o kontaktních osobách zákazníků jsou zpracovány po celou dobu trvání obchodního vztahu, nebo do doby, kdy zákazník údaje aktualizuje.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána ve všech případech pouze do chvíle, kdy odvoláte příslušný souhlas, nebo do doby odhlášení jejicj odběru.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely jsou zpracovávány po celou dobu tevání Vašeho souhlasu, tj. i po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby expirace příslušného druhu cookies.

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

7.1. Po M-IMPO můžete požadovat:

- Informace ohledně osobních údajů, které M-IMPO zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údjů mimo M-IMPO.

- Přístup k údajům, které jste poskytli M-IMPO při založení a využívání profilu, v reakcích na uveřejněnou nabídku, nebo jakkoli jinak na webových stránkách. V případě uplatnění tohoto práva Vás M-IMPO informuje, zda a jaké konkrétní osobní údaje zpracovává. Veškeré údaje Vám budou zpřístupněny společně s informací o jejich zpracování.

- Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné, nebo neúplné.

- Vysvětlení, a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestluže se domníváte, že M-IMPO zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

- Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již M-IMPO nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zprycováním nesouhlasíte. Na základě uplatnění tohoto práva M-IMPO zjistí, zda existují oprávněné důvody pro další zprycování osobních údajů a případně Vaše údaje zcela, nebo zčásti zlikviduje.

7.2. Pokud se domníváte, že M-IMPO zpracovává osobní údaje v rozporu s Vašim právem na ochranu soukromého nebo osobního života, můžete od M-IMPO požadovat vysvětlení a odstranění takového stavu.

7.3. Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

8. BEZPEČNOST

8.1. M-IMPO dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). M-IMPO klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu.

9. VZTAH SPRÁVCE A ZPRACOVATELE

9.1. M-IMPO, zákazníci a další třetí strany, které pro M-IMPO dílčím způsobem zpracovávají osobní údaje, vystupují podle toho, kdo určuje účel a způsob zpracování jako správci a zpracovatelé. Vzah mezi správci a zpracovateli se řídí těmito pravidly, adále příslušnými předpisy. Osoby, které zpracovávají osobní údaje v roli zpracovatele, jsou povinny tak činit pouze v souladu s pokyny správce.

9.2. Zákazníci a zpracovatelé využívaní M-IMPO jsou povinni, s přihlédnutím ke stavu techniky, a zejména povaze rozsahu a účelům zpracování, které provádí, přijmout vhodná technická a organizační opatření pro zajištění odpovídajícího zabezpečení všech osobních údajů, které jim M-IMPO poskytne.

9.3. Zpracovatelé využívaní M-IMPO mohou do zpracování osobních údajů zapojit dalšího zpracovatele pouze po předchozím písemném souhlasu M-IMPO. M-IMPO je oprávněno kdykoli vznést námitku proti zapojení jakéhokoli zpracovatele. Zpracovatelé jsou povinni zavázat další zpracovatele k dodržování povinností obsažených v těchto pravidlech. Pokud další zpracovatel nesplní svou povinnost při zpracování osobních údajů, odpovídá za plnění jeho povinnosti ve vztahu k M-IMPO prvotní zpracovatel.

9.4. M-IMPO nebo další třetí strany, nesou vždy zodpovědnost za vlastní pracovníky, kteří přicházejí do styku s osobními údaji a zavazují se zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, o nichž se dozví, a to i po skončení jejich zpracování.

9.5. Po skončení zpracování osobních údajů prováděného na základě některého ze zákonných důvodů M-IMPO nebo další třetí strany zlikvidují osobní údaje, včetně všech jejich kopií.

10. KONTAKT

10.1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na M-IMPO e-mailem na adresu info@paltino-cz.com.

11. ÚČINNOST

11.1. Tato pravidla jsou účinná od 25.5.2018

M-IMPO s.r.o.

COOKIES

Využíváním našich internetových stránek souhlasíte s naším používáním souborů cookies. O využití cookies Vás při návčtěvě stránky informuje samostatný panel.

Takzvané cookies jsou malé textové souboty, které jsou při návštěvě internetových stránek odeslány do prohlížeče uživatele. Cookies nám pomáhají zaznamenat údaje o Vaší návštěvě našich stránek.

Používáme typ cookies, které vyprší po ukončení Vaší prohlížecí relace, a také typ cookies, které mají stanovené datum vypršení.

Cookies nám umožňují rozlišit uživatele pomocí arbitrárně přiřazených ID čísel a sledovat tak počet návštěvníků na stránce, řídit rychlost jejich požadavků na server a zaznamenávat údaje o stavu jejich návštěvy, odkud konkrétně na naší stránku přišli, o stavu jejich relace a také o tom, kdy návštěvy skončí. Tyto údaje jsou určené pro provozování a valepšování našich služeb, sdílíme je pouze s našimi partnery působícími v oblasto analýz, inzerce a sociálních sítí. O tom, jakým způsobem pracují s s daty, si můžete přečíst další informace.

Ve většině prohlížečů, kterými k našim stránkám přistupujete, je možnost soubory cookies spravovat. Tato možnost může být omezená Cookies.

Využíváním našich internetových stránek souhlasíte s naším používáním souborů cookies. O využití cookies Vás při návštěvě stránky informuje samostatný panel.